Ajesh Kumar Shankar

Ajesh Kumar Shankar Judgement Five | AKS Law Associates

Ajesh Kumar Shankar MANU/KA/1563/2014 Equivalent Citation: 2014(4) AKR 118, I(2015)BC683(Kar.), ILR 2014 KARNATAKA 3937, 2014(6)KarLJ385, 2014(4) KCCR3061 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE W.P. Nos. 23806/14-23810/2014 and W.P…. Read more »